Điều khoản Sử dụng

1. Phạm vi
 
1.1 Việc sử dụng trang web được cung cấp bởi công ty Trách nhiệm Hữu hạn Siemens (viết tắt: Siemens, trang web Siemens) là đối tượng của Điều khoàn Sử dụng. Điều khoản Sử dụng có thể được sửa chữa, thay đổi hoặc thay thế bởi các điều khoản, điều kiện khác, ví dụ như việc mua bán các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Với đăng nhập hoặc ở những nơi không yêu cầu đăng nhập cho việc truy cập và sử dụng trang web Siemens, Điều khoản Sử dụng này được chấp nhận ở phiên bản hiện tại.
 
1.2 Trong trường hợp những cung cấp của trang web nhằm đến một công ty hoặc một tập đoàn nhà nước, các công ty và tập đoàn này cần được đại diện bởi người sử dụng và người này cần nắm đầy đủ kiến thức và có hoạt động phù hợp.
 
1.3 Nếu người sử dụng dùng trang web Siemens như một khách hàng kinh doanh, ví dụ nếu như công ty này không sử dụng trang web cho những mục đích ngoài kinh doanh, trao đổi và nghề nghiệp hoặc làm như là quản lý khách hàng thì không áp dụng Điều 1 – 3, Khoản 1Chương 312 của Bộ Luật Dân sự Đức.
 
2. Dịch vụ
 
2.1 Trang web Siemens bao gồm những thông tin và phần mềm cụ thể cũng như những trường hợp có thể liên quan đến các loại tài liệu phục vụ cho việc đọc và tải xuống.
 
2.2 Siemens có quyền cho ngừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ trang web. Do tính chất của mạng Internet và hệ thống máy tinh, Siemens không chịu trách nhiệm cho việc duy trì liên tục trang web Siemens.
 
3. Đăng ký và Mật Khẩu
 
3.1 Một số trang thuộc trang web Siemens được bảo vệ bằng mật khẩu. Nhằm phục vụ mục đích an toàn và bảo mật cho các giao dịch kinh doanh, chỉ những nhà Sử dụng đã đăng ký mới được cấp quyền truy cập những trang đó. Siemens có quyền từ chối đăng ký đối với bất kỳ người sử dụng. Siemens đặc biệt bảo lưu quyền quyết định đặt yêu cầu đăng ký đối với một số trang cụ thể mà trước đây được truy cập tự do. Siemens được cho quyền ở bất kỳ thời điểm nào, không cần phải đưa ra lý do được phép từ chối quyền đăng nhập của người sử dụng vào các trang được bảo mật bằng cách chặn Thông tin của người Sử dụng (như được mô tả dưới đây), cụ thể nếu như người sử dụng:
- Sử dụng thông tin giả để đăng ký
- Vi phạm điều khoản Sử dụng hoặc bỏ qua vai trò của nó trong đối với thông tin người dùng.
- Vi phạm các luật pháp và các quy định liên quan khi truy cập và sử dụng trang web của Siemens.
- Không sử dụng trang web Siemens trong một thời gian dài.
 
3.2 Để đăng ký, người sử dụng sẽ cung cấp những thông tin chính xác, và cập nhật những thông tin này khi có sự thay đổi thì được phép thay đổi mà không gặp phải bất cứ sự trì hoãn nào. Người sử dụng phải đảm bảo email địa chỉ liên lạc được cung cấp cho Siemens luôn được sử dụng và cập nhật.
 
3.3 Khi đăng ký, người sử dụng sẽ được cung cấp một mã truy cập bao gồm một User ID và một mật khẩu (Dữ liệu Người sử dụng). Trong lần truy cập đầu tiên, người sử dụng có thể ngay lập tức thay đổi mật khẩu do Siemens cung cấp thành một mật khẩu khác của mình. Dữ liệu người sử dụng cho phép họ xem và thay đổi hoặc rút lại sự chấp thuận của mình đối với việc xử lý dữ liệu
 
3.4 Người sử dụng phải tự bảo mật dữ liệu người dùng của mình và chịu trách nhiệm cho tất cả những giao dịch và những hoạt động khách được thứ hiện thông qua dữ liệu người dùng. Cuối cùng tại mỗi trang người dùng sẽ đăng nhập và thoát ra trên trang web đã được bảo mật. Trong trường hợp nghi ngờ dữ liệu của mình đã bị một bên thứ ba sử dụng, người dùng cần thông báo ngay lập tức với Siemens bằng văn bản, hoặc qua email.
 
3.5 Sau khi nhận được biên bản thông báo tại khoản 3.4, Siemens sẽ từ chối quyền truy cập vào các khu vực bảo vệ bằng mật khẩu đối với dữ liệu nguời dùng đó. Chủ của dữ liệu muốn truy cập trở lại cần nộp đơn với Siemens hoặc đăng ký mới.
 
3.6 Người sử dụng có thể yêu cầu ngừng đăng ký bằng văn bản, trong đó cần đảm bảo việc xóa tài khoản này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động các mối quan hệ hợp đồng. Với trường hợp này, Siemens sẽ xóa toàn bộ dữ liệu người dùng và các dữ liệu nhận diện cá nhân khác của người dùng ngay khi chúng không còn cần thiết.
 
4. Quyền sử dụng Thông tin, Phần mềm và Văn bản
 
4.1 Việc sử dụng các Thông tin, Phần mềm và Văn bản trên hoặc thông qua trang web của Siemens là đối tượng của Điều khoản sử dụng, hoặc trong trường hợp cập nhật thông tin, phần mềm và văn bản là đối tượng những điều khoản tương ứng về việc cấp phép đã từng được chấp thuận với Siemens. Cần được thỏa thuận cấp phép riêng biệt, ví dụ, việc tải các phần mềm sẽ vượt lên trên phạm vi của Điều khoản sử dụng.
 
4.2 Siemens cấp người sử dụng giấy phép chúng và không chuyển giao, để sử dụng các thông tin, phần mềm, và các văn bản trên hoặc thông qua trang web của Siemens theo thỏa thuận hoặc trong trường hợp không có thỏa thuận nào từ phía Siemens cho phép việc sao chép được thực hiện.
 
4.3 Các phần mềm được cunng cấp miễn phí dưới dạng mã đối tượng. Các mã nguồn sẽ không được cung cấp. Tuy nhiên điều này sẽ không áp dụng với cái mã nguồn liên quan đến các phần mềm có mã nguồn mở với các điều kiện cấp phép vượt lên trên phạm vi của Điều khoản sử dụng, trong trường hợp giao dịch các phần mềm cũng cấp dưới dạng mã đối tượng và những điều kiện yêu cầu việc cung cấp mã nguồn. Trong trường hợp đó Siemens sẽ bán lại mã nguồn.
 
4.4 Người sử dụng không được trao đổi các thông tin, phần mềm và văn bản với một bên thứ ba ở bất kỳ thời điểm nào, dưới bất kỳ hình thức nào. Trừ phi được cho phép bởi các điều luật bắt buộc, Người Sử Dụng không được phép thay đổi các phần mềm hoặc văn bản này hoặc tách rời, đảo ngược trình tự kỹ thuật hoặc dịch ngược phần mềm hoặc tháo rời bất kỳ bộ phận nào. Người sử dụng được phép tạo một bản sao dự phòng của phần mầm khi cần thiết để đảm bảo việc sử dụng sau này theo Điều khoản Sử dụng.
 
4.5 Các thông tin, phần mềm và văn bản được bảo về bởi luật bản quyền và các điều ước về bản quyền quốc tế cũng như các bộ luận và quy định khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Người sử dụng sẽ được đọc những luật này và đặc biệt không được, chỉnh sửa, che đậy hoặc xóa bất kỳ mã số, ký hiệu về bản quyền từ các thông tin, phần mềm, văn bản và các bản sao của chúng.
 
4.6 của bộ luật bản quyền Đức sẽ không có hiệu lực tại đây.
 
5. Quyền sở hữu trí tuệ
 
5.1 Theo điều 4 của Điều khoản Sử dụng, thông tin, nhãn hiệu và các nội dung khác của trang web Siemens không thể bị thay đổi, sao chép, làm lại, mua bán, cho thuê, sử dụng, hoặc bổ sung hoặc bất kỳ hành vi sử dụng nào mà không được sự cho phép bằng văn bản từ phía Siemens.
 
5.2 Ngoài quyền sử dụng và các quyền khác đã được đề cập tại đây, người sử dụng sẽ không được cấp thêm bất kỳ quyền gì khách, và cũng không được yêu cầu cấp thêm bất kỳ quyền gì. Tất cả các quyền và giấy phép về bằng sán chế được đề cập riêng.
 
5.3 Siemens có thể sử dụng miễn phí các ý kiến hoặc gợi ý từ một người sử dụng trên trang Web Siemens nhằm phát triển cải tiến và bán sản phẩm của mình.
 
6. Nhiệm vụ của người sử dụng
 
6.1 Trong quá trình truy cập và sử dụng trang web của Siemens, người sử dụng không được phép:
- Gây hại cho ngừoi khác, cụ thể coi thường và vi pham các quyền cá nhân của họ;
- Thái độ khi sử dụng vi phạm đạo đức công cộng;
- Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác
- Tải các nội dung chứa virus, hay còn gọi là Trojan, hoặc bầt kỳ các chương trình có thể phá hoại dữ liệu.
- Truyền bá, lưu trữ hoặc tải các đường link hoặc nội dung mà nguời Sử dụng không đuợc phép, cụ thể là những đường link hoặc nội dung vi phạm bảo mật hoặc bất hợp pháp; hoặc
- Phát tán các email quảng cáo hoặc không mong muốn (hay còn gọi là “spam”) hoặc những cảnh báo không chính xác về virus, không đầy đủ hoặc nhữg tại liệu tương tự, và Người sử dụng không được mong muốn hoặc yêu cầu tham dự bất kỳ hệ thống quay số trúng thưởng, thư chuỗi, trò chơi kim tự tháp hoặc những hoạt động tương tự.
 
7. Dẫn link
 
Trang web của Siemens có thể kèm theo cái đường link dẫn đến những trang web của các đơn vị khác. Siemens không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này và cũng không đại diện hay chứng thực cho các trang web này hay nội dung của chúng, bởi Siemens ko quản lý thông tin trên những trang web này và sẽ không chịu trách nhiệm cho những nội dung và thông tin được cung cấp tại đâu. Sử dụng các trang web này thuộc về trách nhiệm của Người sử dụng.
 
8. Trách nhiệm về Đề mục hoặc chất lượng không đầy đủ
 
8.1 Cho đến nay tất cả các thông tin, phần mềm hoặc các văn bản được cung cấp miễn phí, mọi trách nhiệm liên quan đến chất lượng hay đề mục của phần mềm, văn bản đặc biệt liên quan đến sự chính xác, đầy đủ hay không yêu cầu bồi thường hoặc quyền lợi của một bên thứ 3 hoặc trong trường hợp để hoàn thiện và phù hợp với một mục đính bên ngoài ngoại trừ các trường hợp vi phạm.
 
8.2 Thông tin trên trang web Siemens có thể chứa những đặc điểm kỹ thuật và những mô tả khái quát liên quan đến những tính năng kỹ thuật của một sản phẩm cụ thể có thể không được cung cấp trong một vài trường hợp cụ thể (ví dụ: một số sản phẩm được thay đổi). Hiệu suất của sản phẩm sẽ được thỏa thuận giữa 2 bên trong thời điểm mua bán.
 
9. Các trách nhiệm khác, virus
 
9.1 Trách nhiệm của Siemens về Đề mục hoặc chất lượng không đầy đủ được quyết định theo điều 8 trong Điều khoản sử dụng. Siemens không chịu bất kỳ trách nhiệm gì khác ngoại trừ được yêu cầu bởi pháp luật, ví dụ: Theo Luật quy định Trách nhiệm đối với sản phẩm hoặc trong trường hợp những hành vi sai trái có chủ đích, sơ suất tổng thể, những thiệt hại về người và không đáp ứng được những tính năng sản phẩm, che giấu lỗi, và trong trường hợp vi phạm điều khoản hợp đồng. Các trường hợp vi phạm điều khoản gốc của hợp đồng được hạn chế theo từng hợp đồng, những thiệt hại được dự báo trước nếu như không xảy ra những vi phạm cố ý hoặc sơ suất tổng thể.
 
9.2 Mặc dù Siemens luôn cố gắng để bảo vệ trang web Siemens khỏi sự tấn công của virus, chúng tôi không đảm bảo rằng trang web hoàn toàn không có virus. Người sử dụng cần tự bảo vệ mình thông qua những bước cần thiết để đảm bảo áp dụng những biện pháp bảo mật phù hợp và sử dụng chương trình quét virus trước khi tải về máy những thông tin, phần mềm, và văn bản.
 
9.3 Điều 9.1 và 9.2 không chủ định hay ám chỉ bất kỳ thay đổi nào nhằm mục đích
 
10. Luật Xuất Khẩu
 
10.1 Nếu người Sử dụng trao đổi các thông tin, phần mềm và văn bản do Siemens cung cấp cho một bên thứ ba, họ sẽ phải tuân theo pháp luật trong nước và quốc tế về Luật Xuất Khẩu. Trong bất kỳ trường hợp trao đổi nào, người Sử dụng phải tuân theo Luật Xuất khẩu của Cộng hòa liên bang Đức, Hội đồng Châu Âu và của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
 
10.2 Trước khi thực hiện bất kỳ trao đổi nào với bên thứ ba, Người Sử dụng cần kiểm tra cụ thể và đảm bảo những điều sau:
- Không vi phạm luật cấm vận của Hội đồng Châu Âu, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và/hoặc Liên hợp Quốc về việc chuyển giao hoặc cung cấp những tài nguyên kinh tế liên quan đến những thông tin, phần mềm, và vản bản do Siemens Cung cấp, đồng thời cần cân nhắc những hạn chế về việc kinh doanh trong nước và các quy định cấm về việc vi phạm các quy định cấm vận trên.
- Những thông tin, phầm mềm và văn bản do Siemens cung cấp không nhằm phục vụ cho mục đích liên quan đến vũ trang, khoa học hoặc vũ khí hạt nhân, nếu và trong trường hợp việc sử dụng đó là đối tượng được cân nhắc bị cấm hoặc cho phép, trừ phi người sử dụng cung cấp bằng chứng về việc họ được cho phép làm việc này;
- Các bộ luật liên quan đến Danh sách các Tổ chức được cấp phép của Hội đồng Châu Âu và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ liên quan đến việc trao đổi thương mại với các đơn vị, cá nhân và tổ chức trong danh sác cần được xem xét và cân nhắc.
 
10.3 Trong trường hợp Người dùng cần cấp thẩm quyền hoặc Siemens thực hiện những kiểm tra kiểm soát xuất khẩu, theo yêu cầu của Siemens, người dùng cần nhanh chóng cung cấp những thông tin liên quan người sử dụng sản phẩm, điểm đến cụ thể và mục đích sử dụng cụ thể của thông tin, phần mềm và văn bản do Siemens cung cấp và tất cả những quy định hạn chế xuất khẩu hiện hành.
 
10.4 Người sử dụng cần đảm bảo và không làm tổn hại đến Siemens trong bất kỳ yêu sách, quy trình, hành động, khoản phạt, tổn thất, chi phí và thiệt hại phát sinh trong hoặc có liên quan đến việc không tuân thủ các quy định vể xuất khẩu của người sử dụng và chịu trách nhiệm bồi thường cho Siemens cho mọi tổn thất và chi phí phát sinh, trừ phi việc vi phạm đó không do lỗi của người sử dụng. Điều này không hàm ý một sự thay đổi trong nghĩa vụ chứng minh.
 
10.5 Siemens có nghĩa vụ hoàn thành thỏa thuận cho dù có bất kỳ ngăn trở nào phát sinh do các yêu cầu về trao đổi thương mại trong nước và quốc tế hoặc do cấm vận hoặc phê chuẩn.
 
11. Bảo mật Thông tin
 
Nhằm thu thâp, sử dụng và sử dụng những thông tin nhận diện cá nhân của người dùng trên trang Web Siemene, Siemens sẽ tuân thủ luật pháp liên quan đến việc Bảo mật thông tin và Chính sách bảo mật thông tin trên trang Web Siemens, luôn được chúng tôi cung cấp trên mỗi đường dẫn link trên trang Web Siemens và/hoặc trên trang www.siemens.com
 
12. Thỏa thuận bổ sung, Quyền tài phán, Bộ luật tương ứng
 
12.1 Tất cả những thỏa thuận bổ sung cần được thể hiện bằng văn bản viết.
 
12.2 Quyền tài phán sẽ đặt ở Munich nếu ngưởi sử dụng là thương gia theo định nghĩa của Luật Thương mại Đức (Handelsgesetzbuch).
 
12.3 Mỗi trang đơn vị của của trang web Siemens được vận hành và quản lý bởi Siemens Aktiengesellschaft và/ hoặc các chi nhanh. Các trang đơn vị tuân thủ luật pháp của từng quốc gia sở tại. Siemens không chi trách nhiệm khi các thông tin, phần mềm và/ hoặc các văn bản trên trang Web Siemens được đọc và tải ngoài phạm vi quốc gia đó. Nếu người sử dụng truy cập vào trang web Siemens ở nước ngoài, bạn phải tự chịu trách nhiệm với pháp luật của quốc gia đó. Trong trường hợp việc truy cập các thông tin, phần mềm và văn bản trên trang web Siemens tại các quốc gia mà những nội dung này bị cấm hoặc coi là bất hợp pháp, người Sử dụng cần liên lạc với đại diện Siemens tại Quốc gia đó để thực hiện trao đổi kinh doanh.
 
12.4 Điều khoản Sử dụng và mọi tranh chấp liên quan hoặc nằm trong phạm vi của Điều khỏan được quản lỷ bởi luật pháp Việt Nam và một số Điều khoản của Luật Cộng hòa Liên bang Đức ngoại trừ một số khác biệt về luật pháp giữa hai nước. Việc. Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng kinh doanh Quốc tế ngày 11/4/1980 được áp dụng riêng rẽ. 

Share